นายจีราวุฒิ เข็มพรมมา
นายกสมาคม
สมาคมปลัด อบต.ภาคอีสาน ยินดีต้อนรับ
สมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอเชิญเข้ารับการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (6/9/2558) (เปิดอ่าน 358)
ประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 4 (ปรับเพิ่มค่าจ้าง 4 เปอร์เซ็นต์) (27/8/2558) (เปิดอ่าน 291)
ประกาศ กถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 6) (20/8/2558) (เปิดอ่าน 197)
ประกาศ กถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) (20/8/2558) (เปิดอ่าน 123)
สำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.แจ้งการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับข้าราชการหรือหรือพนักงานครูและบุคลกรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มีใบประกอบวิชาชีพครู (20/8/2558) (เปิดอ่าน 101)
รายงานกรรมาธิการ การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น (20/8/2558) (เปิดอ่าน 88)
ไฟล์บรรยายหลักสูตรการคำนวณราคากลาง การควบคุมงาน และการตรวจการจ้าง (12/8/2558) (เปิดอ่าน 129)
ความคืบหน้าในงานบุคคลท้องถิ่น โดย เลขาธิการสมาคมฯ (7/8/2558) (เปิดอ่าน 127)
บทพิสูจน์ฝีมือกรมส่งเสริมฯ (7/8/2558) (เปิดอ่าน 73)
สนับสนุนการปฏิรูป อปท.โดยจัดตั้ง "คณะกรรมการท้องถิ่นแห่งชาติ" (5/9/2557) (เปิดอ่าน 61)
การใช้อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในการพิจารณาอนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการต่างประเทศแต่ไม่อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินของเทศบาล (7/10/2558) (เปิดอ่าน 19)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (28/9/2558) (เปิดอ่าน 96)
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฏหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ (23/9/2558) (เปิดอ่าน 75)
ด่วนที่สุด แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 (15/9/2558) (เปิดอ่าน 74)
เปรียบเทียบข้อพิจารณากรณีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขณะปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองท้องถิ่นฯ (14/9/2558) (เปิดอ่าน 90)
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ แจ้ง เรื่อง ขอหารือเรื่องการแสดงความเคารพ ณ ที่บูชา (หนังสือ ที่ ศธ 1303/5541 ลงวันที่ 27 กรกฏาคม 2531) (14/9/2558) (เปิดอ่าน 57)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งหารือการก่อสร้างถนนในที่ดินธรณีสงฆ์ (หนังสือ ที่ มท 0804.3/3410 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2552) (14/9/2558) (เปิดอ่าน 80)
กระทรวงมหาดไทย แจ้ง เรื่อง หารือการก่อสร้างฌาปนสถาน (เมรุ) ในบริเวณวัด (หนังสือ ที่ มท 0804.3/03612 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558) (11/9/2558) (เปิดอ่าน 131)
สำนักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. แจ้ง เรื่อง หารือคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารการศึกษา (หนังสือ ที่ มท 0809.9/ว34 ลงวันที่ 9 กันยายน 2558) (11/9/2558) (เปิดอ่าน 84)
ตอบข้อหารือเรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (หนังสือ ที่ สปสช. 3.18.15/00232 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558) (31/8/2558) (เปิดอ่าน 126)
หัวข้อกระทู้ข่าว
อ่าน/ตอบ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บใหม่สมาคม นายวรพจน์ เข็มปัญญา  14/8/2558 13:46:38
61/ 1
ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ เลขาธิการสมาคม  14/8/2558 13:43:13
14/ 0
แวะมาเยี่ยมชมครับ นายปรีชา กงภูธร  13/8/2558 15:13:14
28/ 0
เข้ามาเยี่ยม ผู้มาเยือน  11/8/2558 08:55:49
24/ 1