นายจีราวุฒิ เข็มพรมมา
นายกสมาคม
สมาคมปลัด อบต.ภาคอีสาน ยินดีต้อนรับ
ประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 4 (ปรับเพิ่มค่าจ้าง 4 เปอร์เซ็นต์) (27/8/2558) (เปิดอ่าน 5)
ประกาศ กถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 6) (20/8/2558) (เปิดอ่าน 22)
ประกาศ กถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) (20/8/2558) (เปิดอ่าน 16)
สำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.แจ้งการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับข้าราชการหรือหรือพนักงานครูและบุคลกรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มีใบประกอบวิชาชีพครู (20/8/2558) (เปิดอ่าน 16)
รายงานกรรมาธิการ การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น (20/8/2558) (เปิดอ่าน 15)
ไฟล์บรรยายหลักสูตรการคำนวณราคากลาง การควบคุมงาน และการตรวจการจ้าง (12/8/2558) (เปิดอ่าน 20)
ความคืบหน้าในงานบุคคลท้องถิ่น โดย เลขาธิการสมาคมฯ (7/8/2558) (เปิดอ่าน 37)
บทพิสูจน์ฝีมือกรมส่งเสริมฯ (7/8/2558) (เปิดอ่าน 15)
สนับสนุนการปฏิรูป อปท.โดยจัดตั้ง "คณะกรรมการท้องถิ่นแห่งชาติ" (5/9/2557) (เปิดอ่าน 11)
อีกหนึ่งตำนานความล่าช้าของ กรมไม่ส่งเสริมฯ.. (22/6/2557) (เปิดอ่าน 12)
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การรับเงินค่าตอบแทนอิหม่ามและค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น (26/8/2558) (เปิดอ่าน 10)
จังหวัดบุรีรัมย์ ตอบหนังสือหารือนายอำเภอกระสัง เรื่องการออกหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (มท 0842.4/4366 ลว.28 มีนาคม 2548) (25/8/2558) (เปิดอ่าน 16)
ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น ตอบข้อหารืออำเภอบ้านไผ่ เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ และประเมินผลงานในการเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลฯ (หนังสือ ที่ ขก 0023.2/18978 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558) (24/8/2558) (เปิดอ่าน 12)
ก.อบต.ตอบข้อหารือจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานฯ (มท 0809.2/1062 ลว. 8 ธันวาคม 2557) (24/8/2558) (เปิดอ่าน 15)
สำนักงาน ก.จ.ก,ทและ ก.อบต.แจ้งให้สำรวจลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (20/8/2558) (เปิดอ่าน 11)
สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญฯซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น ประจำปี 2559 (20/8/2558) (เปิดอ่าน 10)
หนังสือ ก.อบต. เรื่อง การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปรับปรุงตำแหน่งบริหารเป็นระดับที่สูงขึ้น (มท 0809.2/ว76 ลว. 22 พ.ค.51) (20/8/2558) (เปิดอ่าน 12)
ซักซ้อมการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการสนับสนุนบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ด่วนที่สุด มท0891.3/ว1501 ลว.15 ก.ค.58) (20/8/2558) (เปิดอ่าน 17)
กรมตอบหนังสือขอหารือ (กรณี ทต.วังสามหมอ จ.อุดรธานี และ อบจ.สมุทรปราการ) (14/8/2558) (เปิดอ่าน 16)
สตง.ห้ามอปท.ตั้งงบอุดหนุนอำเภอและจังหวัด (13/8/2558) (เปิดอ่าน 22)
หัวข้อกระทู้ข่าว
อ่าน/ตอบ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บใหม่สมาคม นายวรพจน์ เข็มปัญญา  14/8/2558 13:46:38
21/ 1
ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ เลขาธิการสมาคม  14/8/2558 13:43:13
9/ 0
แวะมาเยี่ยมชมครับ นายปรีชา กงภูธร  13/8/2558 15:13:14
16/ 0
เข้ามาเยี่ยม ผู้มาเยือน  11/8/2558 08:55:49
14/ 1